Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2017

serplesniowy
19:52
6260 ab7f
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
serplesniowy
19:52
3850 e73c
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
19:52
serplesniowy
19:51
3182 6349
Reposted fromnfading nfading viamadadream madadream
19:51
9640 aa7e
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
serplesniowy
19:46
8996 ca42
serplesniowy
19:46
serplesniowy
19:46
serplesniowy
19:46
serplesniowy
19:46
serplesniowy
19:45

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

serplesniowy
19:45
serplesniowy
19:45
serplesniowy
19:44
Na czym ta intymność polega? Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś “nago psychicznie”. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
serplesniowy
19:40
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul vianiemoc niemoc
serplesniowy
19:40
Kocham Cię.
Ani mi powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.
— K. Przerwa Tetmajer
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo vianiemoc niemoc
serplesniowy
19:39
7892 1491
Reposted fromwagabunda wagabunda vianiemoc niemoc
serplesniowy
19:39
Czy przy niej twoje serce biło szybciej niż przy mnie? Czy ona dała Ci to, na co miałeś nadzieję?
— Daughter - Love
Reposted frompensieve pensieve vianiemoc niemoc
19:39
9804 2343

Reposted fromtayfun tayfun viamadadream madadream
19:39
0961 0771 500

awesomehotwomen:

Awesome!

Reposted fromtayfun tayfun viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl