Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

serplesniowy
08:58
8729 4c37
Reposted fromAgnese Agnese viaUndomiel Undomiel
serplesniowy
08:58

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel
serplesniowy
08:58

Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.

— Jonathan Carroll

Reposted fromUndomiel Undomiel
serplesniowy
08:55
serplesniowy
08:55
serplesniowy
08:55
serplesniowy
08:55
08:55

May 06 2017

19:52
9617 e1a5 500

allthingseurope:

Lake District, UK (by neil roger)

serplesniowy
19:52
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
serplesniowy
19:52
6260 ab7f
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
serplesniowy
19:52
3850 e73c
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
19:52
serplesniowy
19:51
3182 6349
Reposted fromnataliablus nataliablus viamadadream madadream
19:51
9640 aa7e
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
serplesniowy
19:46
8996 ca42
serplesniowy
19:46
serplesniowy
19:46
serplesniowy
19:46
serplesniowy
19:46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl